Anasayfa » English »

Bilgi toplumunun sanayi toplumundan, özellikle üretim ve teknoloji yönünden en büyük farkı mümkün olduğunca disiplinlerarası ortak çalışmayı ve birlikte hareket etmeyi temel felsefe olarak kabul etmesidir. Bu bilincin yaygın olduğu ülkeler günümüz dünyasının hem ekonomisine hem de teknolojisine yön vermektedirler. Çünkü belirli alanlardaki işbirliği hem kıt kaynak olan zaman ve paranın rasyonel kullanılmasına imkan vermekte hem de daha başarılı sonuç ve çıktılar edinilmesini sağlamaktadır. Yapılan araştırmalarda mikro ölçekte firmaların makro ölçekte ise bölge ve ülkelerin kendi bünyelerinde ne kadar inovatif olurlarsa olsunlar, açık inovasyon ve işbirliği oluşturma yöntemlerini uygulamadıkları takdirde 10 yıl içerisinde tüm yenilikçilik özelliklerini kaybedecekleri belirtilmektedir. Özellikle bölgelerin bu yeteneklerini korumaları veya geliştirmeleri için aynı konularda çalışan sanayici ve üniversitelerin bir araya getirilerek “küme” oluşturulması en etkin ve zorunlu araçlardan birisidir. Küme çalışmaları özellikle Avrupa Birliği tarafından da desteklenen bir araçtır.

İNOVİZ Girişiminin Amacı, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından İzmir için “geleceğin sektörü” olarak seçilen sağlık sektörünün üniversite ve araştırma merkezleri ile ortak projeler oluşturmak başta olmak üzere, sektörde rekabet öncesi alanlarda işbirliği yapılarak, yeni teknolojik ürünler üreten ve böylece sağlık alanında teknolojiye yön veren bir İzmir yaratmaktır. Bu çerçeve içinde girişimin hedefleri;
• Uluslararası proje ortaklıkları oluşturulması,
• Ar-Ge destekleri temin edilmesi,
• Yeni teknolojilerin uluslararası pazarlarda duyurulması ve tanıtımının sağlaması,
• Yatırımcıların bölgeye çekilmesi.
olarak özetlenebilir. İNOVİZ

İNOVİZ’in misyonu nedir?
Teknoloji ve bilgi transferine ortam sağlamak eğitim ve öğretim fırsatları oluşturmak pazara giriş faaliyetlerine destek olmaktır. İNOVİZ

İNOVİZ’in vizyonu nedir?
İlgili alanlarda faaliyet gösteren akademik kurumlar arasında iletişim platformu oluşturmak, Sanayi ile akademi arasındaki işbirliğini arttırmak, Sosyoekonomik açıdan sektörel kümeleşmeyi tetikleyerek performansı arttırmak ve sektördeki bilgi, beceri ve yetkinliğin yoğunlaşmasını sağlamaktır. İNOVİZ

Tasarım: Aykut Gülalanlar

Anasayfa » English »